Home / บุคลากร

บุคลากร

ผู้อำนวยการศูนย์สมาร์ทฟาร์ม

1.นายจุมพล สัจจะอารีวัฒน์

รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์สมาร์ทฟาร์ม

ฝ่ายบริหารทั่วไป และ ธุรการ

1.นางฉันทนา ชูสิงห์

เจ้าหน้าที่ บริหารงานทั่วไป

          2.นางสาวเพ็ญนภา กายฤทธิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ฝ่ายพืช

 1.นายสัมฤทธิ์ ธนาวุฒิ

นักวิชาการพืช

2.นายกันตพงศ์ อุ้มชู

นักวิชาการพืช

ฝ่ายเครื่องจักรกลและซ่อมบำรุง

   1.นายสัจจะ สัจจารักษ์

นายช่างเทคนิค

2.นายวิษณุ โต๊ะอิสอ

ลูกจ้างชั่วคราว

ฝ่ายการตลาด

            1.นางสาวอุไรวรรณ เหมทานนท์

           เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป