ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

SMART FARM WALAILAK UNIVERSITY

บุคลากรศูนย์สมาร์ทฟาร์ม

รศ.ดร.สุวิทย์  วุฒิสุทธิเมธาวี
รักษาการแทนรองอธิการบดี
ปฏิบัติหน้าที่แทนรักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์สมาร์ทฟาร์ม

อาจารย์ ดร.จินดาหรา  เปรมปราโมทย์
รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการและฝ่ายพัฒนาการเกษตร

ฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ

นางสาวเพ็ญนภา  กายฤทธิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Tel : 72396,72392
Email : pennapa.ka@wu.ac.th

ภาระงานหลัก

งานบัญชีและธุรการ

นางเขมรุจิ  ชูภิรมย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Tel : 72393,72392
Email : aksaraphat.cu@wu.ac.th

ภาระงานหลัก

งานผลิตภัณฑ์และการตลาด
งานจัดซื้อจัดจ้าง

นางสาวอนงค์จิตร  ผกากรอง
พนักงานธุรการ
Tel : 72398,72391
Email : anongjit.pa@wu.ac.th

ภาระงานหลัก

งานธุรการ

ฝ่ายพัฒนาการเกษตร

นายกันตพงศ์  อุ้มชู
นักวิชาการพืช
Tel : 72392
Email : kantaphong.uc@wu.ac.th

ภาระงานหลัก

รับผิดชอบโครงการปลูกทุเรียนและส้มโอทับทิมสยาม

นายกรกฎ  นิตยเดชพัฒน์
นักวิชาการพืช
Tel : 72392
Email : korakot.ni@wu.ac.t

ภาระงานหลัก

รับผิดชอบโครงการปลูกมังคุดและมะพร้าวน้ำหอม

นายนวพล เชิงสวัสดิ์
นักวิชาการพืช
Tel : 72397,72392
Email : nawapon.ch @wu.ac.th

ภาระงานหลัก

รับผิดชอบโครงการปลูกแปลงไม้ผล 11 ชนิด (นวัตกรรมเกษตร 1 )

นายมงคล  คงเมืองแท้
นักวิชาการพืช
Tel : 72397,72392
Email : nawapon.ch @wu.ac.th

ภาระกิจหลัก

รับผิดชอบโครงการปลูกขนุนแปลงที่ 1 และ 2

นายศุภกิจ  กล้าแข็ง
นักวิชาการพืช
Tel : 72397,72392
Email : supakit.ga @wu.ac.th

ภาระกิจหลัก

รับผิดชอบโครงการปลูกสละ

นางสาวอรชร หนูเดช
นักวิชาการพืช
Tel : 72397,72392
Email : orachorm.no@wu.ac.th

ภาระกิจหลัก

รับผิดชอบโครงการปลูกพืชระยะสั้น

นายวิเชียร  สุขสบาย
นายช่างเทคนิค
Tel : 73879,73881
Email : svichean @wu.ac.th

ภาระกิจหลัก

งานระบบน้ำ

นายไพรวัลย์  รูปโอ
ช่างฝีมือ
Tel : 73879,73881
Email : 
rpaiwan@wu.ac.th

ภาระกิจหลัก

งานกำจัดวัชพืชแบบสะพายไหล่

นายภูริเชษฐ์  แป้นด้วง
พนักงานขับรถ
Tel :   72396 , 72392
Email :  phurichet.pa@wu.ac.th

ภาระกิจหลัก

งานเครื่องจักรกล

Facebook Comments Box