ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

SMART FARM WALAILAK UNIVERSITY

บุคลากร

โครงสร้างศูนย์สมาร์ทฟาร์ม

รศ.ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี
รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์สมาร์ทฟาร์ม
อาจารย์ ดร.จินดาหรา  เปรมปราโมทย์  
รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปและธุรการและฝ่ายพัฒนาการเกษตร

ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและธุรการ

นางสาวอนงค์จิตร  ผกากรอง
พนักงานธุรการ
นางสาวเพ็ญนภา  กายฤทธิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ฝ่ายพัฒนาการเกษตร

นายกรกฎ  นิตยเดชพัฒน์
นักวิชาการ
นายกันตพงศ์  อุ้มชู
นักวิชาการ
นายนวพล  เชิงสวัสดิ์
นักวิชาการ
นางสาวอรชร  หนูเดช
นักวิชาการ
นายมงคล  คงเมืองแท้
นักวิชาการ

ฝ่ายนายช่างเทคนิค

ฝ่ายช่างฝีมือ

ฝ่ายพนักงานขับรถ

นายวิเชียร  สุขสบาย

นายช่างเทคนิค

นายไพรวัลย์  รูปโอ
ช่างฝีมือ
นายภูริเชษฐ์  แป้นด้วง
พนักงานขับรถ(ประเภทพิเศษ)
Facebook Comments Box