ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

SMART FARM WALAILAK UNIVERSITY

บุคลากร

นายไพรวัลย์  เกิดทองมี
รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์สมาร์ทฟาร์ม
อีเมล kpraiwan@wu.ac.th

ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและธุรการ

นางสาวอนงค์จิตร  ผกากรอง
พนักงานธุรการ
โทร 72398
อีเมล anongjit.pa@wu.ac.th
 
นางสาวเพ็ญนภา  กายฤทธิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร 72396
อีเมล pennapa.ka@wu.ac.th

ฝ่ายพัฒนาการเกษตร

นางสาธิตา เหมทานนท์ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่าย โทร 73896 อีเมล sathita.ra@wu.ac.th

นายกรกฎ  นิตยเดชพัฒน์
นักวิชาการ
โทร 72397
อีเมล korakot.ni@wu.ac.th
นายกันตพงศ์  อุ้มชู
นักวิชาการ
โทร 72397
อีเมล kantapong.uc@wu.ac.th
นายนวพล  เชิงสวัสดิ์
นักวิชาการ
โทร 72397
อีเมล nawapon.ch@wu.ac.th

 

นางสาวอรชร  หนูเดช
นักวิชาการ
โทร 72397
อีเมล orachorm.no@wu.ac.th
 
นายมงคล  คงเมืองแท้
นักวิชาการ
โทร 72397
อีเมล mongkhon.ko@wu.ac.th

 

ฝ่ายนายช่างเทคนิค

ฝ่ายช่างฝีมือ

ฝ่ายพนักงานขับรถ

นายวิเชียร  สุขสบาย

นายช่างเทคนิค

อีเมล svichean@wu.ac.th
 
นายไพรวัลย์  รูปโอ
ช่างฝีมือ
อีเมล rpaiwan@wu.ac.th
นายภูริเชษฐ์  แป้นด้วง
พนักงานขับรถ(ประเภทพิเศษ)
โทร 72396
อีเมล phurichet.pa@wu.ac.th
 
Facebook Comments Box