ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

SMART FARM WALAILAK UNIVERSITY

ยินดีต้อนรับนักศึกษา มวล.ชั้นปี1 หลักสูตรเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม บ้านSAF ลงพื้นที่ปฎิบัติงาน ณ ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม

วันที่ 19 ตุลาคม 2566 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม บ้าน SAF ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม
🎯 เรียนรู้และปฏิบัติงานแปลง “ระบบชลประทานในแปลงทุเรียน การตัดแต่งกิ่งและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกทุเรียน
นักศึกษาได้เพิ่มทักษะจากการปฏิบัติงานจริง…รายวิชาการชลประทานในพืช
Facebook Comments Box