ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

SMART FARM WALAILAK UNIVERSITY

5ส green

นโยบาย 5ส Green ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม
โดยอธิการบดี
ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์

          ก้าวสู่ปีที่  4  ของการดำเนินงาน 5ส   คณะกรรมการกลาง 5ส  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ยกระดับการดำเนินงาน 5ส ไปอีกขั้นหนึ่งโดยการนำเรื่องมหาวิทยาลัยสีเขียว  (Green University) มาผนวกรวมกับการดำเนินงาน  5ส  พัฒนาเป็น “มาตรฐาน 5ส Green”  อยู่บนหลักการที่ว่าเรื่องของ 5ส   กับเรื่องของการดำเนินงานเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นการดำเนินการที่เกื้อหนุนส่งเสริมซึ่งกันและกัน โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มุ่งหวังว่าการดำเนินการ 5ส Green จะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเรื่อง UI Green Metric Ranking  ซึ่งเป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกว่าด้วยการดำเนินเรื่องมหาวิทยาลัยสีเขียว  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ถือว่าการดำเนินการ 5ส Green  เป็นสิ่งที่บุคลากรต้องปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ทำได้ทุกที่ ทุกวัน ทุกเวลาสำหรับทุกคน   ไม่ได้เป็นกิจกรรมเฉพาะกิจในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง  ด้วยความเชื่อที่ว่าหากสร้างเรื่องมาตรฐาน  5ส  ให้กลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรแล้ว  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะเป็นสถานที่ทำงานที่มีความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

นโยบาย 5ส Green ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม
โดยผู้อำนวยการศูนย์สมาร์ทฟาร์ม
นายไพรวัลย์  เกิดทองมี
          ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม ให้ความสำคัญและมีความมุ่งมั่นในการดำเนินงาน ตามแนวทางมาตรฐาน 5ส Green เพื่อปรับปรุง พัฒนาสภาพแวดล้อมในที่ทำงานและบริเวณรายรอบ ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม ปลอดภัย สะอาด สะดวก ถูกสุขลักษณะ ช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ บรรยากาศที่ดี มีความสุขที่ยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมด้วยพลังที่เข้มแข็ง จริงจัง อย่างต่อเนื่องของพนักงานทุกคน และพนักงานสามารถนำหลักการ 5ส ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานของตนเอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีขึ้น ผู้รับบริการมีความพึงพอใจตลอดจนส่งเสริมเป้าหมายของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาเป็นองค์กรสมรรถนะสูง รวมถึงการขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก 

โครงสร้าง คณะกรรมการ 5ส Green

แผนปฎิบัติการ กิจกรรม 5ส Green

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดการดำเนินการ 5ส Green ประจำปี 2566

แผนผังความรับผิดชอบพื้นที่

5ส Gallery

ภาพก่อนทำกิจกรรม 5ส Green

17 มกราคม 2566

ภาพหลังทำกิจกรรม 5ส Green

23 มกราคม 2566

ภาพก่อนและหลังทำกิจกรรม 5ส Green(17 สิงหาคม 2566)

before

after

ผลคะแนน Self-Audit ปี2565

ผลคะแนน Self-Audit ปี2566

Facebook Comments Box