Green CSF

นโยบาย การจัดอันดับ UI GreenMetric นโยบาย ศูนย์สมาร์ทฟาร์มมีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสีเขียว เสริมสร้างภาพลักษณ์การเป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข มีเป้าหมาย เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีสภาพแวดล้อมที่ดี ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนการสอนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย   การจัดอันดับ UI GreenMetric 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Setting and Infrastructure) 2. ด้านการจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ...

ประชาสัมพันธ์