Home / Objective

Objective

1.เพื่อให้ศูนย์สมาร์ทฟาร์มผลิตสินค้าเกษตรและสินค้าแปรรูปอินทรีย์ และส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรให้ผลิตสินค้าอินทรีย์พร้อมรับซื้อกลับคืน

2.เพื่อให้ศูนย์สมาร์ทฟาร์มทำการวิจัยพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืช สัตว์ สมุนไพร ประจำถิ่นและพัฒนาเชิงพาณิชย์ จำหน่ายพันธุ์แก่ผู้สนใจ

3.เพื่อให้ศูนย์สมาร์ทฟาร์มเป็นเเหล่งเรียนรู้ ฝึกงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และสถาบันการศึกษาอื่น รวมทั้งเกษตรกร

4.เพื่อให้ศูนย์สมาร์ทฟาร์มเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ด้านเกษตรอินทรีย์ และรักษ์สุขภาพ

5.เพื่อให้ศูนย์สมาร์ทฟาร์มเป็นแหล่งรายได้ ส่งผลให้มหาวิทยาลัยเพิ่มผลิตภาพ (Productivity)