ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

SMART FARM WALAILAK UNIVERSITY

ศึกษาเรียนรู้ การจัดการแปลงพืช

            วันนี้ (18 ตุลาคม 2565) นำโดย อาจารย์ ดร. อรรถกร พรมวี อาจารย์ประจำหลักสูตรเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร นำนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 จำนวน 31 คน ลงพื้นที่ภาคสนาม ฟาร์มวลัยลักษณ์เพื่อ ศึกษาเรียนรู้การจัดการแปลงพืช บริการวิชาการโดย คุณกรกฎ นิตยเดชพัฒน์ นักวิชาการ ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม
ในรายวิชา การชลประทานในพืช รวมทั้งร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านอื่นๆ ได้แก่ 
🎯 ศึกษาระบบการให้น้ำพืช /ระบบท่อให้น้ำ (พื้นที่แปลงมะพร้าว 60 ไร่)
🎯 ระบบพลังงานโซล่าเซลล์สำหรับการประปาในแปลงพืช
🎯 ร่วมกิจกรรมใส่แร่ธรรมชาติปรับสภาพดินปรับปรุงดิน(โดโลไมท์)
🎯 การจัดการผลผลิตหลังเก็บเกี่ยว (สละสุมาลี)
ทั้งนี้ ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม ยินดีที่มีส่วนสนับสนุน กิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อการเพิ่มทักษะและประสบการณ์ จากการปฏิบัติจริง
Facebook Comments Box