ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

SMART FARM WALAILAK UNIVERSITY

เรียนรู้ดูแลไก่ไข่ระยะไข่ และการจัดการโรงเรือนในระบบอัตโนมัต

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 
         ศูนย์สมาร์ทฟาร์มร่วมกับวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์ อัครราชกุมารี นำทีมโดย
อาจารย์ศศิ วิมล อาจารย์วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี และอาจารย์ดร.จินดาหรา เปรมปราโมทย์ รักษาการหัวหน้าฝ่ายพัฒนาการเกษตร ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม ได้จัดนำนักศึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 2 เข้าเยี่ยมชมโรงเรือนไก่ไข่ระบบปิด เพื่อเรียนรู้ดูแลไก่ไข่ระยะไข่ และการจัดการโรงเรือนในรับบอัตโนมัติ         
        ทั้งนี้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการจับบังคับภาคสนาม รวมทั้งการสังเกตพฤติกรรมสัตว์

Facebook Comments Box