ประชาสัมพันธ์ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม นำโดยที่ปรึกษาศูนย์ฯ ท่านอาจารย์อภิชาติ พิกุลทองและท่านอาจารย์อาทร ทิพย์เพ็ง

ตามที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีพื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัย พื้นที่ประมาณ 2,500 ไร่ เป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร สนับสนุนงานการเรียนการสอน งานวิจัย และงานบริการวิชาการ บริหารงานภายใต้หน่วยงาน ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม ภารกิจพัฒนาการเกษตรประกอบด้วย งานด้านพืชและปศุสัตว์ ได้แก่ โครงการแปลงไม้ผล 11 ชนิด โครงการปลูกทุเรียน โครงการปลูกสละ โครงการปลูกมะพร้าวน้ำหอม โครงการปลูกพืชระยะสั้น โครงการปลูกส้มโอทับทิมสยาม โครงการเลี้ยงไก่ไข่ และโครงการเลี้ยงสุกรขุน และอื่นๆ ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม มีนโยบายรับนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาในสถาบันของท่าน ได้ฝึกปฏิบัติงานหน่วยงาน นำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง เพิ่มประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในสายงานวิชาชีพของตนเอง โดยวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดยที่ปรึกษาศูนย์ฯ ท่านอาจารย์อภิชาติ พิกุลทองและท่านอาจารน์อาทร ทิพย์เพ็ง เข้าพบปะและประชาสัมพันธ์ให้แก่ นักศึกษาที่กำลังศึกษาในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการเกษตร หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักเรียนนักศึกษาดังกล่าวเป็นอย่างมาก อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสสร้างความสัมพันะ์ระหว่างวิทยาลัยเกษตรและมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ต่อไป