ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

SMART FARM WALAILAK UNIVERSITY

Previous
Next

วันนี้ (15 ก.ย.2565)
   รศ.ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รักษาการแทนรองอธิการบดีลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน การเก็บเกี่ยว การล้างผลผลิตและการควบคุมการชั่งน้ำหนักเพื่อจำหน่ายสละสุมาลี จากฟาร์มวลัยลักษณ์ 

ทั้งนี้ ปัจจุบัน ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม ได้ดำเนินงาน ปลูกไม้ผล  หลายชนิด เช่น สละสุมาลี ฝรั่งกิมจู กระท้อนปุยฝ้าย มะพร้าวน้ำหอม ส้มโอทับทิมสยาม ฯลฯ 

ซึ่งสละสุมาลี (ผลผลิตจากพื้นที่ปลูกแปลงไม้ผล 11 ชนิด) เริ่มให้ผลผลิต   พร้อมจำหน่ายทุกสัปดาห์    กิโลกรัมละ 60 บาท สั่งจองได้นะค่ะ

HISTORY OF SMART FARM

         สมาร์ทฟาร์ม (Smart farm) เป็นนวัตกรรมที่เกิดจากแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย) เกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุนให้เกษตรกรและผู้ประกอบการใช้นวัตกรรมด้านการเกษตรมากขึ้น เพื่อนำไปสู่การเพิ่มผลผลิตและพัฒนาภาคการเกษตรให้ยั่งยืนในอนาคต 
สมาร์ทฟาร์มเป็นความพยายามยกระดับการพัฒนาเกษตรกรรม 4 ด้านที่สำคัญ ได้แก่
 (1) การลดต้นทุนในกระบวนการผลิต  
 (2) การเพิ่มคุณภาพมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานสินค้า
 (3) การลดความเสี่ยงในภาคเกษตร ซึ่งเกิดจากการระบาดของศัตรูพืชและจากภัยธรรมชาติ
 (4) การจัดการและส่งผ่านความรู้ โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศจากการวิจัยไปประยุกต์สู่การพัฒนาในทางปฏิบัติ และให้ความสำคัญต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของเกษตรกร
         มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เล็งเห็นถึงการพัฒนางานด้านเกษตรกรรม จึงมีการก่อตั้ง ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม บนพื้นที่ประมาณ 2,500 ไร่ ซึ่งมีการดำเนินงานและบริหารงานเป็นไปตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวการเรียนการสอน/บริการวิชาการ

ช่องทางการชำระเงิน

ด้านปศุสัตว์

โครงการไข่ไก่ระบบปิดอัตโนมัติ

    ไก่ไข่ เป็นงานทางด้านปศุสัตว์ที่มีการตกลงความร่วมมือกับบริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด ทั้งนี้มีการเลี้ยงในรูปแบบระบบปิดอัตโนมัติ ไก่ไข่เป็นสายพันธุ์ Hy-Line Brown ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีการปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม การเลี้ยงของประเทศไทยอีกทั้งมีอัตราการเจริญเติบโตที่ดี ซึ่งไก่ไข่ของศูนย์สมาร์ทฟาร์มที่เลี้ยงไว้ทั้งหมดมี 4,700 ตัว 

โครงการสุกรขุนระบบปิดอัตโนมัติ

    สุกรขุนเป็นงานทางด้านปศุสัตว์ที่มีการตกลงความร่วมมือกับบริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด ทั้งนี้มีการเลี้ยงในรูปแบบระบบปิดอัตโนมัติ โดยสุกรขุนเป็นสายพันธุ์ผสมผสาน 3 สายพันธุ์ (แลนด์เรซ,ลาร์จไวท์และดูร็อคเจอร์ซี่) ปัจจุบันสุกรขุนของศูนย์สมาร์ทฟาร์มมีการเลี้ยงไว้ทั้งหมด  3 โรงเรือนเป็นจำนวน 650 ตัว

ด้านพืช

สาระดีๆจากศูนย์สมาร์ทฟาร์ม

Facebook Comments Box