ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

SMART FARM WALAILAK UNIVERSITY

ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์
อธิการบดี

รศ.ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี
รักษาการแทนรองอธิการบดี
ปฏิบัติหน้าที่แทนรักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์สมาร์ทฟาร์ม

อาจารย์ ดร.จินดาหรา เปรมปราโมทย์
รักษาการแทนฝ่ายบริหารงานทั่วไปและธุรการและฝ่ายพัฒนาการเกษตร

ฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ

  • งานธุรการ
  • งานการเงินและการบัญชี
  • งานผลิตภัณฑ์และการตลาด
  • งานจัดซื้อจัดจ้าง

นางเขมรุจิ  ชูภิรมย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวเพ็ญนภา  กายฤทธิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวอนงค์จิตร  ผกากรอง
พนักงานธุรการ

ฝ่ายพัฒนาการเกษตร

 

  • งานพืช
  • งานปศุสัตว์
  • งานระบบน้ำ
  • งานเครื่องจักรกล
  • งานกำจัดวัชพืชและแมลงศัตรูพืช

นายกรกฎ  นิตยเดชพัฒน์
นักวิชาการพืช

นายมงคล  คงเมืองแท้
นักวิชาการพืช

นายกันตพงศ์  อุ้มชู
นักวิชาการพืช

นางสาวอรชร  หนูเดช
นักวิชาการพืช

นายนวพล  เชิงสวัสดิ์
นักวิชาการพืช

นายศุภกิจ  กล้าแข็ง
นักวิชาการพืช

นายไพรวัลย์  รูปโอ
ช่างฝีมือ

นายวิเชียร  สุขสบาย
ช่างเทคนิค

นายภูริเชษฐ์  แป้นด้วง
พนักงานขับรถ

Facebook Comments Box