ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

SMART FARM WALAILAK UNIVERSITY

ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์
อธิการบดี

รศ.ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี
รักษาการแทนรองอธิการบดี
ปฏิบัติหน้าที่แทนรักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์สมาร์ทฟาร์ม

อาจารย์ ดร.จินดาหรา เปรมปราโมทย์
รักษาการแทนฝ่ายบริหารงานทั่วไปและธุรการและฝ่ายพัฒนาการเกษตร

ฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ

  • งานธุรการ
  • งานการเงินและการบัญชี
  • งานผลิตภัณฑ์และการตลาด
  • งานจัดซื้อจัดจ้าง

นางสาวเพ็ญนภา  กายฤทธิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวอนงค์จิตร  ผกากรอง
พนักงานธุรการ

ฝ่ายพัฒนาการเกษตร

 

  • งานพืช
  • งานปศุสัตว์
  • งานระบบน้ำ
  • งานเครื่องจักรกล
  • งานกำจัดวัชพืชและแมลงศัตรูพืช

นายกรกฎ  นิตยเดชพัฒน์
นักวิชาการพืช

นายมงคล  คงเมืองแท้
นักวิชาการพืช

นายกันตพงศ์  อุ้มชู
นักวิชาการพืช

นางสาวอรชร  หนูเดช
นักวิชาการพืช

นายนวพล  เชิงสวัสดิ์
นักวิชาการพืช

นายไพรวัลย์  รูปโอ
ช่างฝีมือ

นายวิเชียร  สุขสบาย
ช่างเทคนิค

นายภูริเชษฐ์  แป้นด้วง
พนักงานขับรถ

Facebook Comments Box