Home / ประวัติ

ประวัติ

ประวัติความเป็นมา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะเปิดสอนหลักสูตรทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้องในหลายสาขาในปีการศึกษา 2541 อาทิเช่น สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์และยาง และสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรและชายฝั่ง เป็นต้น การเรียนการสอนในสาขาวิชาดังกล่าว จำเป็นต้องมีตัวอย่างและการฝึกปฎิบัติจากของจริง (ประมาณ 80 รายวิชา ) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีปรัชญาและนโยบายที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม ตลอดจนการมีประสบการณ์ การทำงานในสถานประกอบการจริงตามสาขาที่เรียนสลับกับการเรียนในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาบุคลากรของประเทศให้เป็นนักเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและทักษะ สามารถประยุกต์ไปสู่การปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการจัดตั้ง            ฟาร์มมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับปรัชญาและนโยบาลดังกล่าว ในพื้นที่ประมาณ 2,000 ไร่ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ฟาร์มมหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานที่ดำเนินกิจการเพื่อตอบสนองความต้องการในด้านการเรียน การสอน การวิจัย ในทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีการดำเนินกิจการในรูปแบบธุรกิจและทำแบบครบวงจรมีระบบการจัดการและบริหารที่คล่องตัวมีประสิทธฺภาพและสามารถเลี้ยงตัวเองได้นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้ฟาร์มมหาวิทยาลัยเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานการศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเป็นแหล่งบริการทางวิชาการในการส่งเสริมพัฒนาอาชีพทางด้านการเกษตรซึ่งเป็นอาชีพหลักของประชาชนในภาคใต้ในรูปแบบการสาทิตและโครงการต้นแบบ อีกทางหนึ่งด้วย

ต่อมาสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่      ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐ อนุมัติให้จัดตั้งฟาร์มมหาวิทยาลัย เป็นศูนย์สมาร์ทฟาร์ม สถาบันศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น และการแบ่งส่วนงานอธิการบดี สำนักวิชาสถาบัน ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นแล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินและการบริหารงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และศูนย์สมาร์ทฟาร์ม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์

ปัจจุบัน

ศูนย์สมาร์ทฟาร์มมีพื้นที่ รับผิดชอบทั้งหมดประมาณ 2,500 ไร่ แบ่งพื้นที่ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้- โครงการยางพารา จำนวน409 ไร่
-โครงการปาล์มน้ำมัน จำนวน 619 ไร่
-โครงการข้าวโพดและพืชล้มลุก จำนวน 287 ไร่
-โครงการมะละกอ จำนวน 5 ไร่
-โครงการมะพร้าวน้ำหอมจำนวน 190 ไร่
– โครงการไม้ผลจังหวัด 11 ชนิด จำนวน 131.5 ไร่
-โครงการพืชไร่ จำนวน 118 ไร่
-โครงการกล้วย จำนวน20 ไร่
-โครงการทุเรียน จำนวน 100 ไร่
-โครงการมังคุด จำนวน 100 ไร่

Facebook Comments