ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

SMART FARM WALAILAK UNIVERSITY

Previous
Next

มาดูวิธีการผสมสละ โดยคุณนวพล เชิงสวัสดิ์ นักวิชาการพืชของศูนย์สมาร์ทฟาร์ม

HISTORY OF SMART FARM

         สมาร์ทฟาร์ม (Smart farm) เป็นนวัตกรรมที่เกิดจากแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย) เกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุนให้เกษตรกรและผู้ประกอบการใช้นวัตกรรมด้านการเกษตรมากขึ้น เพื่อนำไปสู่การเพิ่มผลผลิตและพัฒนาภาคการเกษตรให้ยั่งยืนในอนาคต 
สมาร์ทฟาร์มเป็นความพยายามยกระดับการพัฒนาเกษตรกรรม 4 ด้านที่สำคัญ ได้แก่
 (1) การลดต้นทุนในกระบวนการผลิต  
 (2) การเพิ่มคุณภาพมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานสินค้า
 (3) การลดความเสี่ยงในภาคเกษตร ซึ่งเกิดจากการระบาดของศัตรูพืชและจากภัยธรรมชาติ
 (4) การจัดการและส่งผ่านความรู้ โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศจากการวิจัยไปประยุกต์สู่การพัฒนาในทางปฏิบัติ และให้ความสำคัญต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของเกษตรกร
         มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เล็งเห็นถึงการพัฒนางานด้านเกษตรกรรม จึงมีการก่อตั้ง ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม บนพื้นที่ประมาณ 2,500 ไร่ ซึ่งมีการดำเนินงานและบริหารงานเป็นไปตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์

         วันที่ 12 ตุลาคม 2565 Times Higher Education ได้มีการประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก World University Rankings 2023 ผ่านเว็บไซต์ https://www.timeshighereducation.com/
ผลปรากฏว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับการจัดอันดับโลกแล้ว อยู่ในอันดับที่ 1501+ ของโลก จากมหาวิทยาลัยทั้งหมด 26,000 แห่งทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 11 ของประเทศไทย จากมหาวิทยาลัย 18 แห่งที่ผ่านเงื่อนไขและได้รับการจัดอันดับในปีนี้
        โดยก่อนหน้านี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เคยได้รับการจัดอันดับจาก THE Impact Ranking ปี 2021 อยู่ในอันดับที่ 600-800 ของโลก อันดับที่ 15 ของประเทศไทย ได้รับการจัดอันดับจาก QS Asia University Rankings อันดับที่ 19 ของประเทศไทย และได้รับการจัดอันดับจาก SCImago อยู่ในอันดับที่ 422 ของโลก อันดับที่ 9 ของไทยอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.wu.ac.th/th/news/21939
www.wu.ac.th มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

News release

Learning Teaching News

ช่องทางการชำระเงิน

ด้านปศุสัตว ์

โครงการไก่ไข่ระบบปิดอัตโนมัติ

โครงการสุกรขุนระบบปิดอัตโนมัติ

Previous
Next
Previous
Next

ด้านพืช

Previous
Next

สาระดีๆจากศูนย์สมาร์ทฟาร์ม

Facebook Comments Box