Home / นโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัด

นโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัด

นโยบาย 5 ส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์

………………………………..

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มุ่งหวังในการที่จะก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยสมรรถนะสูง ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของการดำเนินงานอย่างมีประสิทธฺภาพของทุกหน่วยงานในหมาวิทยาลัย เครื่องมือ 5 ส เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารจัดการหน่วยงานในทุกระดับ เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่เป็นระเบียบ สะอาด ปลอดภัยและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี ซึ่งจะทำให้บุคลากรสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลผลิตการทำงานที่ดี และมีสุขภาพที่ดีซึ่งนำไปสู่ประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยที่สูงขึ้น มหาวิทยาลัยจึงเห็นควรให้ใช้เครื่องมือ 5ส เป็นเครื่องมือพื้นฐานสำหรับทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย โดยให้ทุกหน่วยงานถือเป็นภารกิจสำคัญในการดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างจริงจังและต่อเนื่องจนเป็นผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของหัวหน้าหน่วยงานและบุคลากรในหน่วยงาน

24 พฤศจิกายน 2559

 

เป้าหมาย การดำเนินงาน ของศูนย์สมาร์ทฟาร์ม

  1. ดำเนินงานตามนโยบาย 5 ส ของมหาวิทยาลัย
  2. สร้างสิ่งแวดล้อม บรรยากาศในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมตามเป้าหมาย 80 %
  3. เพื่อให้เกิดความสะดวก ปลอดภัยและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นตามเป้าหมาย 80 %
  4. ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่่อง จริงจัง จนเป็นนิสัยในการปฏิบัติงานตามเป้าหมาย 80 %
Facebook Comments