ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

SMART FARM WALAILAK UNIVERSITY

ผลการประเมิน SELF AUDIT 2565

ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 3

ผลการประเมิณ SELF  AUDIT 2566

ครั้งที่ 1

Facebook Comments Box