ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

SMART FARM WALAILAK UNIVERSITY

โครงสร้างคณะกรรมการ 5 ส

สะสาง : การจัดวางของที่จำเป็นต้องใช้กับของที่จำเป็น ขจัดของที่ไม่จำเป็นต้องใช้ออก
สะดวก : การจัดวางของที่จำเป็นที่จำเป็นต้องใช้ให้เป็นระเบียบ สามารถหยิบใช้งานได้ทันที
สะอาด : การปัดกวาดเช็ดถูสถานที่ สิ่งของ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ให้มีความสะอาดอยู่เสมอ
สร้างมาตรฐาน : การรักษาและปฏิบัติ 3ส ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด ให้ดีตลอดไป
สร้างวินัย : การรักษาและปฏิบัติ 4ส หรือสิ่งที่กำหนดไว้แล้วอย่างถูกต้อง จนเป็นนิสัย

รศ.ดร.สุวิทย์  วุฒิสุทธิเมธาวี
ที่ปรึกษา

    อาจารย์ ดร.จินดาหรา เปรมปราโมทย์
       ประธานคณะกรรมการ

นายกันตพงศ์  อุ้มชู
กรรมการ

      นายนวพล เชิงสวัสดิ์
               กรรมการ

      นางสาวอรชร  หนูเดช
                  กรรมการ

  นางสาวเพ็ญนภา  กายฤทธิ์
     กรรมการและเลขานุการ

Facebook Comments Box