ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

SMART FARM WALAILAK UNIVERSITY

Previous
Next

มาดูวิธีการผสมสละ โดยคุณนวพล เชิงสวัสดิ์ นักวิชาการพืชของศูนย์สมาร์ทฟาร์ม

HISTORY OF SMART FARM

         สมาร์ทฟาร์ม (Smart farm) เป็นนวัตกรรมที่เกิดจากแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย) เกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุนให้เกษตรกรและผู้ประกอบการใช้นวัตกรรมด้านการเกษตรมากขึ้น เพื่อนำไปสู่การเพิ่มผลผลิตและพัฒนาภาคการเกษตรให้ยั่งยืนในอนาคต 
สมาร์ทฟาร์มเป็นความพยายามยกระดับการพัฒนาเกษตรกรรม 4 ด้านที่สำคัญ ได้แก่
 (1) การลดต้นทุนในกระบวนการผลิต  
 (2) การเพิ่มคุณภาพมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานสินค้า
 (3) การลดความเสี่ยงในภาคเกษตร ซึ่งเกิดจากการระบาดของศัตรูพืชและจากภัยธรรมชาติ
 (4) การจัดการและส่งผ่านความรู้ โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศจากการวิจัยไปประยุกต์สู่การพัฒนาในทางปฏิบัติ และให้ความสำคัญต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของเกษตรกร
         มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เล็งเห็นถึงการพัฒนางานด้านเกษตรกรรม จึงมีการก่อตั้ง ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม บนพื้นที่ประมาณ 2,500 ไร่ ซึ่งมีการดำเนินงานและบริหารงานเป็นไปตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวการเรียนการสอน/บริการวิชาการ

ช่องทางการชำระเงิน

ด้านปศุสัตว ์

โครงการไก่ไข่ระบบปิดอัตโนมัติ

โครงการสุกรขุนระบบปิดอัตโนมัติ

Previous
Next
Previous
Next

ด้านพืช

Previous
Next

สาระดีๆจากศูนย์สมาร์ทฟาร์ม

Facebook Comments Box