ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

SMART FARM WALAILAK UNIVERSITY

ศึกษาการเรียนรู้จริงในแปลงไม้ผล 11 ชนิด

        วันนี้ (17 ตุลาคม 2565) นำโดย รศ.ดร.วาริน อินทนา อาจารย์ผู้สอน รายวิชา โรคพืชและแมลง นำทีมนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ชั้นปีที่ 3 จำนวน 13 คน ลงพื้นที่ ศึกษาเรียนรู้ในพื้นที่จริง โดยศูนย์สมาร์ทฟาร์ม ได้บริการนำชมแหล่งเรียนรู้ ในพื้นที่แปลงไม้ผล 11 ชนิด
🌱 ตัวอย่างพืช ในวันนี้ ได้แก่ สละสุมาลี ส้มโอทับทิมสยาม และมะพร้าวน้ำหอม ซึ่ง ผู้ให้บริการ สนับสนุนกิจกรรม คือ นายกันตพงศ์ อุ้มชู และ นายนวพล เชิงสวัสดิ์ นักวิชาการ ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม
🌱 ทั้งนี้ ในภาพชุดนี้ คือพื้นที่ แปลงไม้ผล 11 ชนิด มะพร้าวน้ำหอม คือ หนึ่งในพืช ที่ได้รับผลผลิตแล้ว จำนวนพื้นที่ปลูก 10 ไร่ 
และศูนย์สมาร์ทฟาร์ม ได้ดำเนินการปลูกมะพร้าวน้ำหอมในพื้นที่ฟาร์มวลัยลักษณ์ จำนวน 180 ไร่ เพื่อพัฒนาพื้นที่ พัฒนาแหล่งอาหารปลอดภัย และพัฒนาแหล่งเรียนรู้อย่างยั่งยืนต่อไป

Facebook Comments Box