ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

SMART FARM WALAILAK UNIVERSITY

เยี่ยมชมโครงการปศุสัตว์

วันที่ 12 กันยายน 2565
       ศูนย์สมาร์ทฟาร์มร่วมกับวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์ อัครราชกุมารี นำโดยอ.ดร. จินดาหรา เปรมปราโมทย์ และ ผศ.ดร.น.สพ. ทศพล  ธำรงสุวรรณกิจ
ได้ทำการต้อนรับทีมจากศูนย์สัตว์ทดลอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมโครงการปศุสัตว์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Facebook Comments Box