ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

SMART FARM WALAILAK UNIVERSITY

การเรียนการสอน ในภารกิจส่วนงานด้านปศุสัตว์

ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม ม.วลัยลักษณ์ มีความยินดีที่ได้สนับสนุนการเรียนการสอนแก่นักศึกษาม.วลัยลักษณ์
      เมื่อวันที่ 27 ก.ค.2565 อาจารย์ ดร.จินดาหรา เปรมปราโมทย์ ผู้กำกับดูแลฝ่ายพัฒนาการเกษตร ได้จัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอน ในภารกิจส่วนงานด้านปศุสัตว์ดังนี้
1.รายวิชาการผลิตสัตว์ ให้ความรู้ในโรงเรือนสุกรขุน แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 จำนวน 12 คนจากสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
2.รายวิชาทักษะการปฏิบัติทางสัตวแพทย์ ให้ความรู้ในโรงเรือนไก่ไข่ แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 จำนวน 24 คน จากวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

     – โรงเรือนไก่ไข่ จำนวน 8 คน
     – โรงเรือนสุกร (ความรู้หัตถการในสุกรขุน) จำนวน 16 คน
ทั้งนี้การดำเนินงานโครงการไก่ไข่และโครงการสุกรขุน เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

Facebook Comments Box