ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

SMART FARM WALAILAK UNIVERSITY

การขยายพันธุ์พืช โดยวิธี”การตอนกิ่ง”

เมื่อวันที่ 27 28 กรกฎาคม 2565
    ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม มีความยินดี ที่ได้สนับสนุนการเรียนการสอน แก่นักศึกษาม.วลัยลักษณ์
คุณอรชร หนูเดช นักวิชาการ ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม ได้ บริการวิชาการ แก่นักศึกษา สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร สาขาพืชศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 จำนวน 16 คน
โดยเป็นการสนับสนุนการเรียนรู้ ในรายวิชา Inovation of plant propagation and tissue ในกิจกรรมการขยายพันธุ์พืช โดยวิธี”การตอนกิ่ง”
    ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม จะพัฒนาพื้นที่และบุคลากรเพื่อบริการสังคมอย่างต่อเนื่อง และขอขอบคุณที่ติดตามนะคะ

Facebook Comments Box