ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

SMART FARM WALAILAK UNIVERSITY

ระบบชลประทานในพืช

มื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565
      ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม มีความยินดีที่ได้บริการวิชาการ สนับสนุนการเรียนการสอน ให้ความรู้ในพื้นที่ปฏิบัติการภาคสนาม ในรายวิชา “ระบบชลประทานในพืช” นำโดย อาจารย์ ดร.อรรถกร  พรมวี อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับคุณกรกฎ  นิตยเดชพัฒน์ และคุณนวพล  เชิงสวัสดิ์ นักวิชาการ ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม ม.วลัยลักษณ์ ให้ความรู้แก่นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม ชั้นปีที่ 2 จำนวน 15 คน เข้าร่วมศึกษาเรียนรู้
      ทั้งนี้ กิจกรรมการเรียนการสอนวันนี้ นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับ การวางระบบน้ำแบบระบบสปริงเกอร์ ความรู้เกี่ยวกับท่อและการเดินท่อ ระบบการให้น้ำพืช ฯลฯ 
พื้นที่ปฏิบัติการภาคสนาม ดังกล่าว เป็นพื้นที่ปลูกมังคุด โดยศูนย์สมาร์ทฟาร์ม ได้ดำเนินการปลูกไม้ผลและพืชเศรษฐกิจชนิดต่างๆ ในพื้นที่รวม ประมาณ 2,000 ไร่

Facebook Comments Box