ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

SMART FARM WALAILAK UNIVERSITY

รับสมัครคนงานรายวัน ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประกาศรับสมัครคนงานรายวัน ปีงบประมาณ
2566 (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2566)

ติดต่อ: ฝ่ายธุรการ ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม โทร
075-672398 เพื่อรับใบสมัคร

ปิดรับสมัครวันที่ 12 กันยายน 2565

 

1.      รายละเอียดกรอบการรับสมัคร
            จำนวนคนงาน                                                            จำนวน 28 คน

1.1  คนงานประจำฝ่ายปศุสัตว์                                           จำนวน 4 คน

1.1.1        คนงานประจำโรงเรือนไก่ไข่                                 จำนวน 2 คน

1.1.2        คนงานประจำโรงเรือนสุกรขุน                              จำนวน 2 คน

1.2  คนงานประจำฝ่ายพืช                                               จำนวน 19 คน

1.2.1        คนงานประจำทีมสะพายไหล่                               จำนวน 10 คน

1.2.2        คนงานประจำทีมกำจัดวัชพืชและแมลงศัตรูพืช          จำนวน 4 คน

1.2.3        คนงานประจำทีมระบบน้ำ                                  จำนวน 4 คน

1.2.4        คนงานผสมสละ                                              จำนวน 1 คน

1.3  คนงานประจำฝ่ายการตลาด                                       จำนวน 2 คน

1.3.1    คนงานประจำงานขาย                                      จำนวน 1 คน    

1.3.2        คนงานขับรถ                                                 จำนวน1 คน    

1.4 คนงานประจำฝ่ายเครื่องจักรกลและรถไถ                                  จำนวน 3 คน

 1.4.1   คนงานขับรถ แทรกเตอร์                                               จำนวน 3 คน

2.      สถานที่ในการปฏิบัติงาน

2.1 คนงานประจำโรงเรือนไก่ไข่    : โรงเรือนไก่ไข่ระบบปิด

2.2 คนงานประจำโรงเรือนสุกรขุน : โรงเรือนสุกรขุนระบบปิด

2.3 คนงานประจำทีมสะพายไหล่   : พื้นที่แปลงพืช โรงเรือนสัตว์และพื้นที่โดยรอบศูนย์สมาร์ทฟาร์ม

2.4คนงานประจำทีมกำจัดวัชพืชและแมลงศัตรูพืช   : พื้นที่แปลงพืช ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม

2.5 คนงานประจำทีมระบบน้ำ     :  พื้นที่แปลงพืช โรงเรือนสัตว์และพื้นที่โดยรอบศูนย์สมาร์ทฟาร์ม

2.6 คนงานผสมสละ                 :  พื้นที่แปลงไม้ผล 11 ชนิดและแปลงสละ

2.7คนงานประจำงานขาย          :  สำนักงานศูนย์สมาร์ทฟาร์ม

2.8คนงานขับรถ ฝ่ายขาย          :  พื้นที่อำเภอท่าศาลา และพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

2.9คนงานขับรถ                     :  พื้นที่แปลงพืชโรงเรือนสัตว์ และพื้นที่โดยรอบศูนย์สมาร์ทฟาร์ม

3.      หน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของคนงาน

3.1 คนงานประจำฝ่ายปศุสัตว์

3.1.1 คนงานประจำโรงเรือนไก่ไข่

3.1.1.1 มีหน้าที่ให้น้ำให้อาหารไก่ไข่ และให้ยาวัคซีน ตามที่ผู้ควบคุมกำหนด

3.1.1.2 มีหน้าที่บันทึกข้อมูลและรายงานจำนวนสัตว์ ปริมาณการกินอาหาร ปริมาณให้ผลผลิต
อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ให้ผู้ควบคุม

3.1.1.3 มีหน้าที่ทำความสะอาดอุปกรณ์ให้น้ำ อุปกรณ์ให้อาหารไก่ไข่ โรงเรือนไก่ไข่และบริเวณรอบโรงเรือน ให้มีความสะอาดอยู่เสมอ

3.1.1.4 เก็บกวาดมูลไก่ไข่โดยใช้ระบบอัตโนมัติ

3.1.1.5 รักษาทรัพย์สินของแผนกทั้งตัวสัตว์ โรงเรือน และอุปกรณ์

3.1.1.6ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ควบคุม

3.1.2  คนงานประจำโรงเรือนสุกรขุน

3.1.2.1 ทำหน้าที่เลี้ยงและให้อาหารสุกรขุนในแต่ละระยะ ประกอบด้วย สุกรหย่านม สุกรอนุบาลรวมถึงสุกรขุนถึงออกจำหน่าย

3.1.2.2 ให้อาหาร ให้น้ำ ให้ยา และวัคซีนแก่สุกรขุนในโรงเรือน

3.1.2.3 ให้แสงสว่าง การควบคุมอุณหภูมิแก่สุกรขุนในแต่ละระยะการเลี้ยงที่แตกต่างกัน

3.1.2.4 รักษาความสะอาดโรงเรือน อุปกรณ์ และจัดการสิ่งปฏิกูลภายในโรงเรือน

3.1.2.5 สนับสนุนการเรียนการสอน งานวิจัย และบริการวิชาการแก่ผู้เข้าเยี่ยมชมฟาร์ม

3.1.2.6 บันทึกและรายงาน จำนวนสัตว์ ปริมาณอาหาร และปัจจัยการเลี้ยงต่างๆ ประกอบด้วย อุณหภูมิภายในแต่ละโรงเรือนให้

ผู้ควบคุม

3.1.2.7 ซ่อมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในโรงเรือนได้

3.1.2.8 รักษาความสะอาดและความเรียบร้อยของบริเวณฟาร์มให้มีความสะอาดอยู่เสมอ

3.1.2.9 รักษาทรัพย์สินของแผนกทั้งตัวสัตว์ โรงเรือน และอุปกรณ์

3.1.2.10 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ควบคุม

 3.2 คนงานประจำฝ่ายพืช

3.2.1 คนงานประจำทีมสะพายไหล่

3.2.1.1 กำจัดวัชพืชทุกชนิดโดยใช้เครื่องมือสะพายไหล่
เคียว พร้า หรืออุปกรณ์อื่นๆ ตามความเหมาะสม ในพื้นที่ทั้งหมดของศูนย์สมาร์ทฟาร์มเป็นงานหลัก

3.2.1.2 ปลูก ปลูกซ่อม พืชทุกชนิดตามที่ได้รับมอบหมาย

3.2.1.3 ใส่ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยเคมีอินทรีย์ ในพืชทุกชนิดตามที่ได้รับมอบหมาย

3.2.1.4 เป็นทีมกลางสนับสนุนงานแปลงพืชทุกชนิด  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ควบคุม

3.2.2 คนงานประจำทีมกำจัดวัชพืชและแมลงศัตรูพืช      

3.2.2.1กำจัดวัชพืชและแมลงศัตรูพืชทุกชนิดโดยใช้เครื่องฉีดยา หรืออุปกรณ์อื่นๆ ตามความเหมาะสม ในพื้นที่ทั้งหมดของศูนย์สมาร์ทฟาร์ม เป็นงานหลัก

3.2.2.2 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ควบคุม

3.2.3 คนงานประจำทีมระบบน้ำ

3.2.3.1 วางระบบน้ำและซ่อมแซมระบบน้ำในพื้นที่ทั้งหมดของศูนย์สมาร์ทฟาร์ม เป็นงานหลัก

3.2.2.2 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ควบคุม

3.2.4 คนงานผสมสละ  

3.2.4.1 ผสมเกสรสละให้มีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างน้อย 200 ช่อ/1 วัน  ในพื้นที่แปลงสละของศูนย์สมาร์ทฟาร์ม

3.2.2.2  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ควบคุม

 3.3     คนงานประจำฝ่ายการตลาด

3.3.1 คนงานประจำงานขาย

3.3.1.1 จัดหาและรับสินค้าจากฝ่ายการผลิต

3.3.1.2 จัดหาลูกค้าและอธิบายรายละเอียดสินค้าให้ลูกค้าทราบ

3.3.1.3 คิดราคาสินค้าและเก็บรวบรวม สรุปรายได้ในแต่ละวันส่งแก่ฝ่ายการเงินและบัญชี

3.3.1.4 ดูแลสต๊อกสินค้าทั้งฝ่ายพืชและฝ่ายสัตว์

3.3.1.5 จัดทำฐานข้อมูลของลูกค้า

3.3.1.6 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ควบคุม

3.3.2  คนงานขับรถ

3.3.2.1 สนับสนุนงานรับและส่งสินค้าทั้งฝ่ายพืชและฝ่ายสัตว์ จากฐานการผลิตไปสู่ลูกค้าให้มีการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

3.3.2.2 ดูแลรักษารถขนส่งสินค้า ทำความสะอาดรถทั้งภายในและภายนอก

3.3.2.3 ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่

3.3.2.4 ดูแลรักษาสินค้าที่ต้องส่งให้ลูกค้าให้ดีที่สุด ขับรถนำสินค้าไปส่งให้ลูกค้าจนถึงที่หมายโดยไร้อุบัติเหตุ

3.3.2.5 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ควบคุม

3.4     คนงานประจำฝ่ายเครื่องจักรกลและรถไถ

3.4.1 คนงานขับรถแทรกเตอร์    

3.4.1.1 มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการขับรถแทรกเตอร์

3.4.1.2 กำจัดวัชพืชทุกชนิดโดยรถแทรกเตอร์ ในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายของศูนย์สมาร์ทฟาร์มเป็นงานหลัก

3.4.1.3 ปฏิบัติงานดิน อาทิเช่น การไถบุกเบิก ไถพรวน ขึ้นร่องหรือการปรับระดับพื้นที่โดยใช้รถแทรกเตอร์ ในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายของศูนย์สมาร์ทฟาร์มเป็นงานหลัก

3.4.1.4 ดูแลรักษารถแทรกเตอร์ ทำความสะอาดรถให้อยู่นความเรียบร้อย

3.4.1.5 ตรวจเช็คสภาพรถแทรกเตอร์ให้พร้อมใช้งาน ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ

3.4.1.6 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ควบคุม

 

ประกาศรับสมัครคนงานรายวัน

รายละเอียดกรอบการรับสมัคร                                จำนวนคนงาน       จำนวน 28 คน

1.1  คนงานประจำฝ่ายปศุสัตว์                                         จำนวน 4 คน

ผู้ควบคุมดูแล: อ.ดร.จินดาหรา
เปรมปราโมทย์

1.1.1        คนงานประจำโรงเรือนไก่ไข่                                   จำนวน 2 คน

1.1.2        คนงานประจำโรงเรือนสุกรขุน                                จำนวน 2 คน 

1.2  คนงานประจำฝ่ายพืช                                             จำนวน19 คน

1.2.1       คนงานประจำทีมสะพายไหล่                               จำนวน 10 คน

ผู้ควบคุมดูแล: นายไพรวัลย์ รูปโอ

1.2.2      คนงานประจำทีมกำจัดวัชพืชและแมลงศัตรูพืช         จำนวน 4 คน

ผู้ควบคุมดูแล: นายมงคล

1.2.3       คนงานประจำทีมระบบน้ำ                                  จำนวน 4 คน

ผู้ควบคุมดูแล: นายวิเชียร สุขสบาย

1.2.4       คนงานผสมสละ                                              จำนวน  1 คน

ผู้ควบคุมดูแล: นายนวพล เชิงสวัสดิ์ 

1.3  คนงานประจำฝ่ายการตลาด                                     จำนวน 2 คน

ผู้ควบคุมดูแล: อ.ดร.จินดาหรา
เปรมปราโมทย์

1.3.1     คนงานประจำงานขาย                                          จำนวน 1 คน    

 1.3.2   คนงานขับรถ                                                     จำนวน 1 คน    

1.4 คนงานประจำฝ่ายเครื่องจักรกลและรถไถ                                      จำนวน 3 คน

ผู้ควบคุมดูแล: นายภูริเชษฐ์ แป้นด้วง

 1.4.1   คนงานขับรถ แทรกเตอร์                                                   จำนวน 3 คน

Facebook Comments Box

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *