ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

SMART FARM WALAILAK UNIVERSITY

ราคาไข่ไก่

      ราคาผลิต เป็นไปตามกลไกของท้องตลาด ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับปัจจัยต่างๆ เช่น ความต้องการของผู้บริโภค ต้นทุนของวัตถุดิบตั้งต้นหรือจำนวนผลผลิตที่มีในปัจจุบัน ซึ่งราคาผลผลิตของสมาร์ทฟาร์ม ประกอบด้วย ผลไม้ต่างๆและไข่ไก่ มีการแปรผันตามสถานการณ์กลไกการตลาดเช่นกัน  โดยไข่ไก่นับเป็นสินค้าที่มีคุณค่าทางโปรตีนสูง มีประโยชน์ต่อร่างกายและเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค ในปัจจุบันราคาไข่ไก่มีแนวโน้มสูงขึ้นตามราคาของวัตถุดิบอาหารสัตว์ ทั้งนี้ศูนย์สมาร์ทฟาร์มมีการกำหนดราคาไข่ไก่ที่จำหน่ายในปัจจุบัน โดยอ้างอิงจากราคาประกาศของสมาคมไข่ไก่ภาคใต้รวมถึงการเน้นจำหน่ายไข่สด ใหม่ ทุกวัน

Facebook Comments Box