ศึกษาเรียนรู้ในพื้นที่จริง การตัดแต่งกิ่งฝรั่งกิมจู

         วันนี้ ( 21 ตุลาคม 2565) นำโดย อาจารย์ ดร. อรรถกร พรมวี อาจารย์ประจำหลักสูตรเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร นำนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 จำนวน 14 คน ลงพื้นที่ภาคสนาม ฟาร์มวลัยลักษณ์เพื่อ ศึกษาเรียนรู้ จากการปฏิบัติจริง ในรายวิชา “การผลิตไม้ผล”   สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน โดย คุณอรชร หนูเดช นักวิชาการ ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม  กิจกรรมวันนี้ นักศึกษาได้ปฏิบัติการตัดแต่งกิ่งฝรั่งกิมจู เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโตแก่พืช ฝรั่งเกิดกิ่งอ่อนและมีช่อดอกออก ซึ่ง ควรตัดแต่งกิ่งทุกปี ทั้งนี้ ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม ยินดีที่มีส่วนสนับสนุน กิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อการเพิ่มทักษะและประสบการณ์ จากการปฏิบัติจริง