Home / 5 ส ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม

5 ส ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม

เป้าหมายการดำเนินกิจกรรม ๕ ส

ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม

๑.ดำเนินงานตามนโยบาย ๕ ส ของมหาวิทยาลัย

๒.สร้างสิ่งเเวดล้อม บรรยากาศในการปฎิบัติงานให้เหมาะสม ตามเป้าหมาย ๗๐ %

๓.เพื่อให้เกิดความสะดวก ปลอดภัย และสามารถปฎิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตามเป้าหมาย ๗๐ %

๔.ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมและทำกิจกรรม ๕ ส อย่างต่อเนื่อง จริงจัง จนเป็นนิสัยในการปฎิบัติงานตามเป้าหมาย ๘๐ %

 

https://cse.wu.ac.th/คู่มือ-5ส