โครงสร้างคณะกรรมการ 5ส green Farm

การแบ่งพื้นที่และรับผิดชอบ 5ส green Farm

เป้าหมายการดำเนินงาน 5ส green Farm

มาตรฐานกลาง 5ส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มาตรฐานพื้นที่ฟาร์ม

Facebook Comments Box