คณะกรรมการ 5 ส

ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม

นายอุทัย แกล้วกล้า

รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์สมาร์ทฟาร์ม

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 5 ส

นายสัจจะ สัจจารักษ์

นายกรกฏ นิตยเดชพัฒน์

นางสาวเพ็ญนภา กายฤทธิ์

นายยศภัธ เพชรรัตน์

นายศุภชัย สุวรรณโพยม

นางฉันทนา ชูสิงห์

นายกันตพงศ์ อุ้มชู

Facebook Comments Box