กิจกรรม พื้นที่ปฏิบัติ/ผู้รับผิดชอบ เวลาดำเนินการ
สะสาง
1. สำรวจวัสดุ-อุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งาน ทุกคน เดือนละครั้ง
2. แยกวัสดุที่ไม่ได้ใช้งานออก ทุกคน เดือนละครั้ง
3. การจัดวัสดุที่ไม่จำเป็นในหน่วยงานออก ทุกคน เดือนละครั้ง
สะดวก
1. จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบง่าย ทุกคน ทุกวันศุกร์
ต่อการหยิบใช้งานครั้งต่อไป
2. จัดเก็บเอกสารในงานให้เป็นระเบียบ ทุกคน ทุกวันศุกร์
สะดวกต่อการปฏิบัติงาน
สะอาด
1. ทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ ทุกคน ทุกวัน(ก่อนเลิกงาน)
2. ทำความสะอาดอุปกรณ์/เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน/บริเวณสถานที่ทำงาน ทุกคน ทุกครั้ง (หลังใช้งาน)
สร้างมาตรฐาน
1. ฝึกให้ดำเนินงานเป็นประจำทุกวัน ทุกคน ทุกวัน
2. มีการตรวจติดตาม คณะกรรมการประจำหน่วยงาน Self Audit
สร้างวินัย
1. พูดคุย และสอบถามปัญหา ทุกคน เดือนละครั้ง
Facebook Comments Box