Home / เยื่ยมชมแปลงผลไม้

เยื่ยมชมแปลงผลไม้

                    นายจุมพล สัจจะอารีวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์สมาร์ทฟาร์มและบุคลากรในศูนย์สมาร์ทฟาร์มได้ดำเนินการเยื่ยมชมแปลงผลไม้ของชุมชนบริเวณรอบๆรั้วมหาวิทยาลัยเพื่อไถ่ถามและศึกษาวิธีการปลูกและดูแลผลไม้ของชาวบ้านเพื่อนำมาใช้กับพืชพันธุ์ ผลไม้ต่างๆ ในศูนย์สมาร์ทฟาร์มของเรา