Home / ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม

ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม

สมาร์ทฟาร์ม หรือ เกษตรอัจฉริยะ เป็นรูปแบบการทำเกษตรแบบใหม่ที่จะทำให้ การทำไร่ทำนามีภูมิคุ้มกันต่อสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป โดยการนำเอาข้อมูลของภูมิอากาศทั้งในระดับพื้นที่ย่อย (Microclimate) ระดับไร่ (Mesoclimate) และระดับมหภาค (Macroclimate) มาใช้ในการบริหารจัดการ ดูแลพื้นที่เพาะปลูก เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพอากาศที่เกิดขึ้น รวมถึงการเตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต

โครงสร้างและการบริหาร

สมาร์ทฟาร์ม เป็นส่วนงานที่มีฐานะเทียบเท่าสถานวิจัยอยู่ในสังกัดสำนักงานวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มีผู้จัดการฟาร์มเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในการดำเนินงานและบริหารศูนย์สมาร์ทฟาร์ม ผู้จัดการฟาร์มจะต้องทำงานเต็มเวลา และเป็นผู้มีประสบการ์ณและความรู้ทางธุรกิจการค้าและการบริหาร โดยการดำเนินการจะรับนโยบายจากคณะกรรมการศูนย์สมาร์ทฟาร์ม และดำเนินกิจกรรมภายใต้คำแนะนำ ปรึกษา จากคณะที่ปรึกษาศูนย์สมาร์ทฟาร์ม

คณะกรรมการศูนย์สมาร์ทฟาร์ม มีหน้าที่ดังนี้

1.กำหนดนโยบายการดำเนินงาน

2.พิจารณาแผนงาน

3.พิจารณาการจัดสรรงบประมาณ

4.ประเมินผลการดำเนินงาน

http://smartfarmthailand.com/precisionfarming/index.php/product/micro-climate-monitoring/83-smart-farm