Home / ผลผลิตจากการจำหน่ายยางก้อนถ้วย

ผลผลิตจากการจำหน่ายยางก้อนถ้วย

ขั้นตอนการผลิตยางก้อนถ้วยของเกษตรกร

การกรีดยาง

เกษตรกรในพื้นที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ผลิตยางก้อนถ้วย จะต้องกรีดยางให้ได้ 6-8 มีด จึงจะสามารถเก็บยางก้อนถ้วยไปขายได้ ตามมาตรฐานของกลุ่ม หรือผู้ประมูลกำหนด  ซึ่งกำหนดไว้ที่ 6-8 มีด

ดังนั้นเกษตรกรจึงต้องใช้ระบบกรีด 2 วันเว้น 1 วัน ซึ่งจะได้ 8 มีด  หรือระบบกรีด วันเว้นวัน  จะได้ 6 มีด

การผสมกรดฟอร์มิคกับน้ำสะอาด

เกษตรกรจะใช้วิธีการผมสกรดฟอร์มิค 90%  ในอัตราส่วน (กรดฟอร์มิค 90%   1.5 ลิตร ต่อน้ำสะอาด 30 ลิตร แล้วกรอกใส่ขวดพลาสติก)  หรือ  (กรดฟอร์มิค 90%   1 ช้อนแกง  ต่อน้ำสะอาด 1.25 ลิตรหรือขวดน้ำอัดลมพลาสติก)

การหยอดกรด

หลังจากกรีดแล้วประมาณ 2 ชั่วโมง หรือรอให้น้ำยางหยุดไหลก่อนเกษตรกรค่อยจะทำการหยอดกรด  โดยการหยอดกรด จะหยอดใส่มาก หรือน้อย ต้องขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำยางในถ้วย    จากนั้นก็ทำการคนให้เข้ากัน  รอประมาณ 2-5 นาที ยางก็จะเริ่มจับตัวเป็นก้อน

 http://rubbernongkhai.com/cuplump/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=15

 

                    ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีการดำเนินการปลูกยางพาราจำนวน 409 ไร่ โดยได้ดำเนินเปิดกรีดครั้งแรกในวันที่ 12 สิงหาคม 2560 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธาน ได้ทำการเปิด

                     ทางศูนย์สมาร์ทฟาร์มได้ทำการ csr กับชาวบ้าน รายรอบมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้านมีรายได้จากการกรีดยางพาราของศูนย์สมาร์ทฟาร์มและได้ดำเนินการจำหน่ายเป็นยางก้อนถ้วย